Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Poświęcenie się wspomaganiu dusz czyśćcowych jest najkorzystniejsze,
bo sam Pan Bóg uważa się za dłużnika naszego 
za wybawienie Jego dzieci i dusz ukochanych.

Czym jest Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowych?

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało na prośbę osób świeckich, zainteresowanych pomocą zmarłym. W roku 1983 Zgromadzenie podjęło nową formę apostolskiej działalności – powstały świeckie grupy modlące się za zmarłych pozostających w czyśćcu. Dwa lata później w 1985 roku przyjęły nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Decyzją władz Zgromadzenia w 2010 roku została nadana nowa nazwa: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Dla kogo kierowane?

Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym i pozostawać w duchowej więzi ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Jak zostać członkiem APDC?

Aby przystąpić do APDC trzeba wypełnić i podpisać tzw. kartę członka. Kartę można otrzymać, od animatorki Grupy, lub wydrukować ją ze strony internetowej Wspomożycielek, a następnie przesłać do animatorki lub Centrum APDC. Osoba przystępująca do Apostolstwa otrzymuje Pamiątkę włączenia się, na której jest zamieszczony m.in. Akt codziennego ofiarowania.
Członkowie APDC dzielą się na członków indywidualnych i należących do Grup Parafialnych.

Zadania członków APDC

a)      pamiętają, że są powołani do świętości Sobór Watykański II przypomniał, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości, czyli do świętości. Dawcą świętości jest sam Bóg, a my mamy nieustannie podejmować wysiłek, aby na ten dar Boży odpowiadać. Jednym z podstawowych warunków dążenia do świętości jest trwanie w łasce uświęcającej, przez którą jednoczymy się z Chrystusem oraz ustawiczna troska o rozwój życia wewnętrznego.

Mając to na uwadze, członkowie APDC:

 • przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania oraz Eucharystii
 • czytają i rozważają Pismo Święte, by w ten sposób karmić się Słowem Bożym,
  prowadzą życie modlitwy,
 • okazują czynną miłość bliźniego,
 • korzystają z innych dostępnych środków, które pomagają do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego m.in. poprzez odpowiednia lekturę, rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymki.

b)wspomagają zmarłych poddanych oczyszczeniu. Jedna z prawd naszej wiary mówi o tym, że wszyscy wierni chrześcijanie, a mianowicie ci, którzy pielgrzymują jeszcze na ziemi, zmarli, którzy oczyszczają się ze skutków grzechów, oraz ci, którzy cieszą się już szczęściem nieba, stanowią wspólnotę w Chrystusie i łączą się w jeden Kościół pielgrzymujący, który od samego początku czcił pamięć zmarłych i nauczał, że „święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni”. (2 Mch 12,46) Pierwszym krokiem do okazania pomocy zmarłym jest przebaczenie im wszelkiego wyrządzonego zła. Członkowie Apostolstwa, w miarę swoich możliwości, o ile zaistnieje taka potrzeba, starają się zachęcić także innych do przebaczenia zmarłemu wszystkich krzywd i uraz.

Ponadto członkowie Apostolstwa

 • odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, (nie obowiązuje ona pod grzechem)
 • ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp. w miarę możliwości zamawiają msze święte za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię św. w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu
 • mogą także ofiarować dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post

 

W przypadku przynależności do APDC nie tyle chodzi o mnożenie modlitw, ile o wewnętrzną postawę, o wzbudzanie odpowiedniej intencji. Wyraża to „Akt codziennego ofiarowania” za dusze czyśćcowe:  „ Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.

Jest to akt bezinteresownej i miłosiernej miłości bliźniego. Zaleca się, aby Członkowie APDC odmawiali ten Akt codziennie również dlatego, że jest on wyrazem łączności z wszystkimi członkami APDC.

W modlitewne ofiarowanie włączeni są także konający, gdyż jak wiemy, ostateczny los człowieka na całą wieczność rozstrzyga się w chwili śmierci. O duszę człowieka w tym decydującym momencie zabiega również szatan, chcąc umierającego pozbawić ufności w Boże miłosierdzie lub ją przynajmniej osłabić.

Każdego dnia umiera wiele tysięcy ludzi, którzy nie myśleli o tym, że będzie to ostatni dzień ich życia na ziemi. Śmierć jest dla nich zaskoczeniem i nie są odpowiednio przygotowani na spotkanie z Panem Bogiem. Potrzebują naszej modlitwy wstawienniczej, aby na wzór skruszonego łotra w ostatnim momencie życia uznali swój grzech, okazali żal i oddali się w ręce miłosiernego Boga. Oraz dbają o rozwój Apostolstwa, m.in. zachęcając innych do modlitwy za umierających i zmarłych.

APDC proponuje członkom następującą pomoc formacyjną:
odpowiednią lekturę ( podstawowa nauka Kościoła na temat czyśćca i form niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu zawarta jest w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Istnieją również inne publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Również Siostry Wspomożycielki napisały wiele pozycji na ten temat ).

 • modlitewniki – z myślą o członkach APDC został opracowany w Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych obszerne modlitewniki (w cenie ok.15 zł/szt.) za zmarłych: „Okaż im Panie miłosierdzie swoje” oraz „ Aby mieli życie wieczne…” zawierające brewiarz za zmarłych, nabożeństwa, jak nowenny, adoracje, teksty rozważań Drogi Krzyżowej, Różańca oraz szeroki wybór różnych modlitw za zmarłych. Modlitewnik ten można nabyć w niektórych księgarniach katolickich lub zamówić w Centrum APDC osobiście lub przez animatora Grupy Parafialnej
 • obrazki – członkowie APDC razem z Pamiątką włączenia się do APDC otrzymują także obrazki z koronką i modlitwą za zmarłych.
 • rekolekcje i dni skupienia – dla chętnych organizowane są dni skupienia i rekolekcje (terminy podawane są w kwartalniku).
 • kwartalnik „Do Domu Ojca”- jest wydawany od 2001 roku w Centrum APDC. Jest to pismo formacyjne przeznaczone do użytku wewnętrznego członków APDC, stąd nie można go nabyć w żadnych księgarniach i kioskach przykościelnych. Zawiera ono kilka działów. Pierwszy z nich to katechezy, przewidziane jako pomoc na spotkania grup parafialnych APDC. Pozostałe działy zawierają świadectwa, modlitwy za zmarłych, artykuły poświęcone pogłębieniu życia duchowego. Ostatnia część kwartalnika poświęcona jest aktualnościom i wydarzeniom w APDC. Kwartalnik można zaprenumerować w Centrum APDC, lub przez animatora grupy (obecnie w cenie 20 zł/rok).

APDC przy Parafii Błogosławionej  Doroty z MĄTEW powstało w styczniu  2021 roku

Za zgodą Ks. Proboszcza Adama  Kołkiewicza , który został opiekunem  APDC odprawiona została pierwsza  msza święta w dniu 4 stycznia 2021 r.  za dusze w czyśćcu cierpiące, zgłosiło się na nią 12 osób. W następnym miesiącu lutym  do Apostolstwa przystąpiło następne 10 osób osób, które wraz z animatorką Lucyną Witek były zaczątkiem Grupy Parafialnej. Do grupy, która od tamtej pory systematycznie się rozrasta, należą również  osoby z różnych okolicznych  parafii . Członkowie informują za pośrednictwem Tygodnika Parafialnego o terminach Mszy Św. za dusze w czyśćcu cierpiące, umierających i zmarłych oraz sposobie wstąpienia do Apostolstwa.
Bezpośrednio za grupę odpowiedzialny jest animator, który reprezentuje grupę wobec Księdza Proboszcza i w jej imieniu utrzymuje kontakt z Centrum APDC.

Raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18,00 sprawowana jest Mszę Świętą za dusze w czyśćcu cierpiące, a po mszy pragniemy modlić się wspólnie za dusze w czyśćcu cierpiące, umacniać się katechezą oraz załatwiać  bieżących sprawy organizacyjne APDC

Od miesiąca maja pragniemy wprowadzić w każdy piątek miesiąca w kaplicy adoracji  odśpiewanie godzinek do Matki Boskiej Bolesnej, modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące,  za umierających oraz o dobrą śmierć każdego z nas.

W miarę posiadanych środków zamawiane będą dodatkowe Msze Święte za dusze w czyśćcu cierpiące. Skarbnikiem do którego  można składać ofiary na Msze Święte za dusze w czyśćcu cierpiące w naszej Parafii jest druga animatorka Urszula Czaplewska  Na dzień 30 kwietnia Apostolstwo w naszej Parafii  liczy wraz z animatorką 36 osób .

Duchowa rodzina Zgromadzenia

Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia.

Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy PIERWSZY poniedziałek miesiąca podczas mszy świętej za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym dniu modlimy się również w intencji wszystkich członków zarówno żyjących jak i zmarłych,  oraz o nowe powołania do Zgromadzenia.

Pragniemy w  każdy piątek miesiąca podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu wyśpiewać godzinki do Matki Bożej Bolesnej, modlić się za  za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających oraz o dobrą śmierć każdego z nas.

Osobą odpowiedzialną za APDC jest jedna z sióstr Zgromadzenia, która w jego imieniu współpracuje z członkami Apostolstwa i zajmuje się ich formacją. jest to Siostra Anna Czajkowska.

 

NIEKTÓRZY OJCOWIE KOŚCIOŁA TWIERDZĄ, ŻE CIERPIENIE CZYŚĆCOWE DORÓWNUJE BOLEŚCIOM, KTÓRYCH DOZNAŁ JEZUS CHRYSTUS W CZASIE SWEJ MĘKI

                                                                                              -ŚW. JAN MARIA VIANNEY


Więcej informacji na temat Zgromadzenia i Apostolstwa można znaleźć na stronie:
www.wspomozycielki.pl
www.apdc.wspomozycielki.pl

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w naszej Parafii Błogosławionej Doroty z Mątew

Pójście za Jezusem w wierze oznacza kroczenie z Nim w komunii Kościoła. Za Jezusem nie można pójść samemu.

Benedykt XVI, Madryt 2011

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
120 0.092479944229126